Informujemy że zakończył się nabór do VII edycji projektu "Razem łatwiej - integracja społeczno - zawodowa mieszkańców powiatu augustowskiego".       

09-03-2015 12:50:19

„CHROŃMY DZIECI I MŁODZIEŻ PRZED UŻYWKAMI !!!!! ”

                 
                 ZAPROSZENIE 
                                              Dyrektor
                       Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie
                                         w Augustowie       
               wraz z Koordynatorami Rodzinnej
Pieczy Zastępczej
                                              zapraszają
      
                                       Rodziców zastępczych
                                    
                                           wraz z dziećmi  
                                na szkolenie wraz z grupą wsparcia:
 
  „CHROŃMY DZIECI I MŁODZIEŻ PRZED UŻYWKAMI !!! ”                                     
Spotkanie odbędzie się w terminie:
                             26 marca 2015r., w godz. 15.30 – 17.00
                                         w Biurze Projektu,
                            ul. 3-go Maja 13,
16-300 Augustów
                             ( II piętro, Sala konferencyjna nr 6)
 ·               W czasie spotkania zostanie omówiona propozycja spotkań grupy wsparcia dla rodzin zastępczych oraz spotkań ze specjalistą psychoterapii uzależnień.
·               Po szkoleniu i grupie wsparcia możliwość rozmowy z pracownikami PCPR
w Augustowie.
·               Proszę się zastanowić nad tematami kolejnych szkoleń, które Państwa interesują.
25-02-2015 12:58:04

AKTYWNY SAMORZĄD - KOMUNIKAT I 2015 rok

!!! UWAGA !!!

Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd" w 2015 roku.

W 2015 roku, z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze środków PFRON wydatków inwestycyjnych, realizowanych będzie 7 z 11 zadań przewidzianych w pilotażowym programie „Aktywny samorząd", tj. następujące formy wsparcia:

Moduł I:  

  • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
  • Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),
Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

W przypadku pojawienia się możliwości zwiększenia środków inwestycyjnych na realizację programu, Zarząd PFRON może skorzystać z zasady wyrażonej w rozdziale VII ust. 6 programu, która pozwala modyfikować dokument pn. „Kierunki działań (...)",  co pozwoli w terminie późniejszym uruchomić realizację kolejnej formy/ kolejnych form wsparcia.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala Realizator programu (samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy).

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:
Modułu I -  dnia 30 sierpnia 2015 r.
Modułu II:

- dnia 30 marca 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2014/2015),

- dnia 30 września 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016).

 Więcej informacji na stronie: www.pfron.org.pl w dziale: KOMUNIKATY .

05-02-2015 09:11:18

Bal karnawałowy 29.01.2015r.


          Dnia 29 stycznia 2015 roku w Bursie Międzyszkolnej w Augustowie został zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie bal karnawałowy dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych. Stroną organizacyjną imprezy zajęli się koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej pod kierownictwem Moniki Pacuk oraz dyrekcji i pracowników bursy w Augustowie. Nad wszystkim czuwał Dyrektor PCPR w Augustowie, Pan Zdzisław Wasilewski.

Do przeprowadzenia imprezy zostały udostępnione dwie sale oraz część stołówki. Około godz. 15.00 zaczęły przybywać rodziny zastępcze, które poprzebierały swoje pociech w różne postacie oraz przyniosły ze sobą ciasta oraz kanapki, aby nikt nie czuł się głodny i zapomniany.  Na jednej z sal DJ zachęcał do zabaw młodzież i dorosłych w rytmie dysko, natomiast na drugiej były prowadzone zabawy dla dzieci przygotowane i profesjonalnie przeprowadzone przez animatora dziecięcego Panią Ewę Dańską. Były pokazy cyrkowe, zabawy ruchowe, integracyjne, konkursy na mistrza w pokonywaniu przeszkód, pokaz działania wulkanu itp. Różnorodność zabaw zachęcała dzieci do czynnego udziału. Słuchały uważnie i chętnie wykonywały polecenia osoby prowadzącej osiągając rewelacyjne wyniki (np.: potrafiły kręcić talerzykami nie tylko na patyku ale i na własnym palcu).

Do udziału w zabawach włączały się dzieci przebywające w bursie na zimowisku. Bariery topniały bardzo szybko i wszyscy świetnie się bawili. Nawet młodzież, która na początku z pewnymi oporami patrzyła na parkiet, z czasem ulegała muzyce i wychodziła na parkiet. Były też próby samodzielnych śpiewów. Zostały nawiązywane nowe kontakty i przyjaźnie. Opiekunowie mieli czas na wymianę swoich spostrzeżeń i trosk.

Około 19.00 spotkanie dobiegło końca. Uśmiech dzieci i zadowolone twarze młodzieży świadczyły, że zabawa była udana. Integracja zaowocowała wspólnymi działaniami na rzecz pozostawienia porządku w zajmowanych pomieszczeniach.

Pozostała wdzięczność dla dyrekcji i pracowników bursy za możliwość zorganizowania takiej imprezy.

KOORDYNATORZY RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

«
23-12-2014 10:00:29

Choinka i Jasełka 19.12.2014r.

         
          Dnia 19.12.2014r. w budynku Domu Pomocy Społecznej dla dziewcząt w Augustowie, Koordynatorzy i pracownicy z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie zorganizowali Choinkę dla dzieci z rodzin zastępczych w wieku do 10 lat.
         
Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 14:00 od przywitania przez Dyrektora PCPR- Zdzisława Wasilewskiego licznie przybyłych uczestników i gości. Choinkę ubogacił występ dziewcząt z DPS-u. Bogate stroje, ciekawa akcja, dobre przygotowanie podopiecznych sprawiły, że dzieci były pod wrażeniem ciągle zmieniającej się scenerii Jasełek.
         
Następnie przybył Mikołaj ze świtą i licznymi prezentami. Dzieci odważnie podchodziły do Mikołaja po przygotowane im paczki, dzieliły się znajomością wierszy, piosenek oraz był też koncert na cymbałkach. Obdarowane szczęśliwe dzieci wracały do swoich opiekunów.
         
Na zakończenie składano życzenia Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku. Dyrektor PCPR podziękował sponsorom dzięki, którym można było zakupić paczki i zorganizować uroczystość oraz zaprosił wszystkich na przygotowany poczęstunek (pączki, ciastka, cukierki, napoje, herbata, kawa). Wszyscy uczestnicy z zadowoleniem opuszczali DPS niosąc świąteczny nastrój dla tych, którzy pozostali w domach. 

KOORDYNATORZY RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
08-12-2014 10:46:53

Szkolenie- Uzależnienia 02.12.2014r.

           
            
Dnia 02.12.2014r. w Sali Konferencyjnej na ulicy 3 Maja w Augustowie zostało przeprowadzone szkolenie dla rodzin zastępczych na temat „Uzależnienia”. Pomysłodawcą, organizatorem i prowadzącym był Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej- Łukasz Zubkiewicz.
           
            Na spotkanie przybyło 15 osób wraz z dziećmi. Prowadzący wprowadził w tematykę uzależnień, która uderza w prawidłowe funkcjonowanie człowieka. Omówił cztery sfery: biologiczną, psychiczną, duchową i społeczną oraz zmiany zachodzące w organizmie pod wpływem działania alkoholu. Bardzo poruszający i trafiający do świadomości był film o oddziaływaniu używek na poszczególne narządy w organizmie ludzkim ( mózg, serce, wątroba, trzustka, naczynia krwionośne itp.). Zwrócono uwagę na aspekt społeczny, który dotyczy zarówno osobę uzależnioną jak i środowiska, w którym te osoby przebywają, tzw. współuzależnienie. Poruszono zagadnienia przyczyn: palenia papierosów, picia alkoholu, brania narkotyków czy dopalaczy przez dzieci i młodzież. Przekazywana wiedza była pokazywana na ekranie w postaci slajdów.
            Były też pytania, które aktywizowały uczestników spotkania. Określono pozytywne i negatywne skutki picia alkoholu. Cieszył fakt, że do wypowiedzi zgłaszały się także dzieci i młodzież, które trafnie odpowiadały na stawiane pytania.
         
Na zakończenie zostały rozdane materiały szkoleniowe dzięki, którym uczestnicy będą mogli wracać do poruszonych zagadnień. Szkolenie przebiegło w atmosferze powagi i odpowiedzialności za osoby, które popadły w różnego rodzaju uzależnienia.

KOORDYNATORZY RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
06-08-2014 12:18:54

UWAGA - WOLNE MIEJSCA NA SZKOLENIACH


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie informuje, iż w związku z realizacją projektu systemowego pt: „Razem łatwiej - integracja społeczno - zawodowa  mieszkańców powiatu augustowskiego" posiada wolne miejsca na niżej wymienione szkolenia:

1.    Obsługa kas fiskalnych
2.    Kadry i płace
3.    Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej  z modułem języka niemieckiego
4.    Kelner - barman
5.    Operator koparko - ładowarki
6.    Spawacz metodą MAG 135
7.    Obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym i bezpieczną wymianą butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia

oraz wolne miejsca na liście rezerwowej do szkoleń:

1.    Prawo jazdy kat B
2.    Prawo jazdy kat C

W związku z powyższym zapraszamy chętne do udziału w szkoleniach osoby bezrobotne do zgłaszania się do Biura Projektu - ul. 3 Maja 13, II piętro, pok. nr 5. Ponadto informujemy, iż udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny (łącznie z badaniami lekarskimi jeśli są wymagane), a uczestnicy mają zapewnione materiały edukacyjne i zwrot kosztów dojazdu.

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Biura Projektu (ul. 3 Maja 13) oraz pod numerem telefonu: 87 641 02 04.


24-06-2014 13:09:29

"AKTYWNY SAMORZĄD" - KOMUNIKAT III


!!! UWAGA !!!


W związku z wprowadzonymi przez Radę Nadzorczą PFRON zmianami, termin przyjmowania wniosków w module I został skrócony i obecnie upływa 30 sierpnia 2014 roku.


Termin przyjmowania wniosków w module II nie ulega zmianie - trwa do 30 wrzesnia 2014 roku.
18-06-2014 10:47:37

Podsumowanie konkursu plastycznego w Nadleśnictwie Płaska 13.06.2014

                Dnia 13.06.2014r. w Nadleśnictwie Płaska w Żylinach odbyło się podsumowanie II edycji konkursu plastycznego pt. „Przyroda w świecie ludzi” zorganizowanym przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, przy ścisłej i aktywnej współpracy z Nadleśnictwami Augustów, Płaska i Szczebra.

            Na konkurs wpłynęło 48 prac wykonanych przez 41 uczestników w wieku od 4 do 22 lat. Zostały one podzielone na cztery kategorie wiekowe: przedszkolaki i młodsi (5 osób i 5 prac), szkoła podstawowa (24 osoby i 28 prac), gimnazjum (9 osób i 11 prac) i szkoła średnia i starsi (3 osoby i 4 prace). Każdy z uczestników konkursu otrzymał dyplom wraz z upominkami, nagrody za miejsca I, II i III były bogatsze. Sponsorami nagród były nadleśnictwa powiatu augustowskiego.

            Komisja konkursowa w składzie: Monika Pacuk (PCPR w Augustowie), Dorota Piechowska (Nadleśnictwo Płaska), Paweł Gliński (Nadleśnictwo Szczebra), Roman Rogoziński (Nadleśnictwo Augustów) zebrała się dnia 06.06.2014r. o godzinie 9:00 w PCPR w Augustowie w celu wyboru najlepszych prac.

Specjalną nagrodą był aparat fotograficzny zakupiony przez Dyrektora PCPR w Augustowie za urodę prac, estetykę, kreatywność, wykonanie i pomysłowość dla rodzeństwa: Natalii Grabowskiej, Pauliny Grabowskiej, Kariny Grabowskiej i Karoliny Grabowskiej, które odebrały nagrodę osobiście wraz z babcią. Pozostałe nagrody były wręczane przez przedstawiciela Nadleśnictwa Płaska Pana Tomasza Jarosza.

Były też ciepłe słowa dotyczące organizacji konkursu oraz podziękowanie za bliską i owocną współpracę z nadleśnictwami, które w imieniu rodzin zastępczych skierował Pan Dyrektor Zdzisław Wasilewski.

Dzieci wraz z opiekunami miały możliwość spaceru po ścieżce edukacyjnej, zabaw w lesie. Odbyło się także ognisko z kiełbaskami, Nadleśnictwo Płaska przygotowało bardzo suto zastawione stoły, nikt z ogniska nie wyszedł głodny. Dziękujemy za to przygotowanie Nadleśniczemu Panu Leszkowi Skubisowi, Pani Dorocie Piechowskiej i pracownikom Nadleśnictwa Płaska.

Cała uroczystość trwała około 2 godzin , wszyscy bawili się dobrze , dzieci  miały dużo miejsca do wybiegania się i zabawy .

Zdjęcia z uroczystości zostaną umieszczone na stronie w najbliższym czasie.

06-06-2014 12:20:15

Wyniki konkursu plastycznego!!!!

    
     W dniu 06.06.2014r. o godzinie 9:00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, ul. Młyńska 52 zebrała się komisja konkursowa w celu wyboru najlepszych prac w konkursie plastycznym pt. „Przyroda w świecie ludzi”.

     Skład komisji konkursowej:
1)      Monika Pacuk (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie)
2)      Dorota Piechowska (Nadleśnictwo Płaska)
3)      Paweł Gliński (Nadleśnictwo Szczebra)
4)      Roman Rogoziński (Nadleśnictwo Augustów)

Wyniki kategorii:
     Przedszkola i dzieci młodsze:
1)      Zbigniew Dzietczyk
2)      Patryk Krasiński
3)      Klaudia Dymek

     Szkoła podstawowa:
1)      Kacper Zagórski
2)      Patryk Wawiórko
3)      Julia Piątkiewicz
    
     Gimnazjum:
1)      Artur Nowakowski i Joanna Dołęgowska
2)      Anna Zamojska i Oliwia Dołęgowska
3)      Karol Kozłowski i Natalia Grabowska

     Szkoła średnia:
1)      Krzysztof Kowalski
2)      Anna Michniewicz i Katarzyna Michniewicz

Każdy z uczestników otrzyma nagrodę wraz z dyplomem!!!!

Podsumowanie konkursu odbędzie się 13.06.2014r. w Nadleśnictwie Płaska w Żylinach o godzinie 13:00. Planowane jest ognisko i spacer po ścieżce edukacyjnej. Serdecznie zapraszamy!!!!
W razie problemu z dojazdem prosimy o kontakt z Koordynatorami Rodzinnej Pieczy Zastępczej (87)643-20-71.